Home   |   About Us Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Site Map  
Login
Birth Details
Death Details
BirthDeath Certificate
Online Cottage
Online Tax Payment
PropertyTax Calculator
Grievances Redressal
SMS Service
ifal¡f fåâæš tNš brŒÍ« ng%uh£ÁfŸ
 • jŠrhñ® kht£l« * nrhHòu« * 02/08/2011

 • nry« kht£l« * muÁuhkâ * 29/11/2011

 • jŠrhñ® kht£l« * ÂUòtd« * 07/12/2011

 • jŠrhñ® kht£l« * Rthäkiy * 04/01/2012

 • njå kht£l« * Åugh©o * 02/04/2012

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * gŸsghisa« * 23/07/2012

 • ehf¥g£oz« kht£l« * ntsh§f©â * 18/09/2012

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * f©z«ghisa« * 31/12/2012

 • njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 31/12/2012

 • bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 03/01/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * Tlÿ® * 06/04/2013

 • ©L¡fš kht£l« * Á‹dhs¥g£o * 12/04/2013

 • ©L¡fš kht£l« * tlkJiu * 30/04/2013

 • ©L¡fš kht£l« * vçnahL * 30/04/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * ÁWfkâ * 30/04/2013

 • njå kht£l« * njthu« * 30/04/2013

 • ©L¡fš kht£l« * ghyrK¤Âu« * 02/05/2013

 • flÿ® kht£l« * nkšg£lh«gh¡f« * 02/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * #Û‹ C¤J¡Fë * 02/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * btŸsÿ® * 02/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * Nÿ® * 02/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * óYtg£o * 02/05/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * k©z¢rešÿ® * 03/05/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * KÁ¿ * 03/05/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * v°.f©zû® * 03/05/2013

 • éG¥òu« kht£l« * muf©lešÿ® * 03/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * MyhªJiu * 03/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * ng%® * 03/05/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * nkh¥ngç ghisa« * 06/05/2013

 • ehf¥g£oz« kht£l« * ju§f«gho * 07/05/2013

 • éG¥òu« kht£l« * cSªö®ng£il * 09/05/2013

 • ©L¡fš kht£l« * $uhkòu« * 13/05/2013

 • ehf¥g£oz« kht£l« * £l¢nrç * 13/05/2013

 • flÿ® kht£l« * bf§ifbfh©lh‹ * 18/05/2013

 • flÿ® kht£l« * £l¡Fo * 28/05/2013

 • ©L¡fš kht£l« * f‹åtho * 08/07/2013

 • ©L¡fš kht£l« * g£oÅu‹g£o * 08/07/2013

 • ©L¡fš kht£l« * ntlrªö® * 08/07/2013

 • flÿ® kht£l« * $KZz« * 08/07/2013

 • flÿ® kht£l« * bjhu¥gho * 08/07/2013

 • flÿ® kht£l« * fh£Lk‹dh®nfhæš * 08/07/2013

 • flÿ® kht£l« * k§fy«ng£il * 08/07/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * euÁ«kehŒ¡f‹ghisa« * 08/07/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * fhukil * 08/07/2013

 • < nuhL kht£l« * br‹drK¤Âu« * 09/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bjh£oa« * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * c¥Ãèaòu« * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * ghy»UZz«g£o * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * jh¤ija§fh®ng£il * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * òŸs«gho * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * óthS® * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * T¤j¥gh® * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * yhšFo * 10/07/2013

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fh£L¥ò¤ö® * 11/07/2013

 • éG¥òu« kht£l« * nfh£l¡F¥g« * 16/07/2013

 • éG¥òu« kht£l« * brŠÁ * 16/08/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * bgça befk« * 23/08/2013

 • ÂUbešntè kht£l« * tl¡F tŸëô® * 04/12/2013

 • flÿ® kht£l« * »Ÿis * 04/12/2013

 • flÿ® kht£l« * gu§»¥ng£il * 04/12/2013

 • flÿ® kht£l« * m©zhkiy ef® * 04/12/2013

 • flÿ® kht£l« * tlÿ® * 04/12/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * x¤j¡fhšk©lg« * 04/12/2013

 • njå kht£l« * g©iz¥òu« * 04/12/2013

 • njå kht£l« * nfh«ig * 04/12/2013

 • njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 04/12/2013

 • njå kht£l« * òJ¥g£o * 04/12/2013

 • njå kht£l« * óÂ¥òu« * 06/12/2013

 • »UZz»ç kht£l« * nj‹få¡nfh£il * 09/12/2013

 • éG¥òu« kht£l« * é¡»uth©o * 11/12/2013

 • éG¥òu« kht£l« * kzÿ®ng£il * 11/12/2013

 • njå kht£l« * gHåbr£og£o * 11/12/2013

 • njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 11/12/2013

 • njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 11/12/2013

 • njå kht£l« * M©o¥g£o * 11/12/2013

 • njå kht£l« * tLf¥g£o * 11/12/2013

 • < nuhL kht£l« * Ã.nk£L¥ghisa« * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * beUŠÁ¥ng£il * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bf«geha¡f‹ ghisa« * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bfhs¥gÿ® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bgçabfhontç * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bgUªJiw * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * e«Ãô® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * eÁa}® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * fUkh©obršèghisa« * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * M¥g¡Tlš * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * m«khng£il * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * ry§fghisa« * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * Tfÿ® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * thâò¤ö® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * vy¤ö® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * xyfl« * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * y¡f«g£o * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * _y}® * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * ÂUKUf‹ ó©o * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * bfhkuè§f« * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * bfhs¤J¥ghisa« * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * C¤J¡Fë * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * f‹åtho * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * F‹d¤ö® * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * fâô® * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * jë * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * kl¤J¡Fs« * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * méehÁ * 12/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * r§fuhkešÿ® * 12/12/2013

 • < nuhL kht£l« * #«ig * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * Át»ç * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bfhšy‹ nfhéš * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bfhLKo * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bkhl¡F¿¢Á * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * br‹åkiy * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * btŸnsh£l«gu¥ò * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * bt§f«ó® * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * ešyh«g£o * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * fhŠÁ¡nfhæš * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * fhÁghisa« - nfhà * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * ghN® * 13/12/2013

 • < nuhL kht£l« * mu¢rÿ® * 13/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * Á‹d¡fh«ghisa« * 13/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * K¤ö® * 13/12/2013

 • ÂU¥ó® kht£l« * U¤Âuht * 13/12/2013

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * bgçaeha¡f‹ghisa« * 17/12/2013

 • njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 17/12/2013

 • ©L¡fš kht£l« * mŒa«ghisa« * 03/03/2014

 • ©L¡fš kht£l« * nrÎf«g£o * 03/03/2014

 • flÿ® kht£l« * òtd»ç * 03/03/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * m‹}® * 03/03/2014

 • njå kht£l« * c¤jkghisa« * 03/03/2014

 • nry« kht£l« * thH¥gho * 03/03/2014

 • flÿ® kht£l« * F¿ŠÁ¥gho * 04/03/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * ÏUT® * 04/03/2014

 • < nuhL kht£l« * »sh«gho * 21/03/2014

 • < nuhL kht£l« * gŸsghisa« * 21/03/2014

 • < nuhL kht£l« * gthårhf® * 21/03/2014

 • < nuhL kht£l« * mça¥g«ghisa« * 21/03/2014

 • éUJef® kht£l« * br£oah®g£o * 21/03/2014

 • éUJef® kht£l« * nr¤ö® * 21/03/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * nt£il¡fhu‹òö® * 22/03/2014

 • < nuhL kht£l« * mªÂô® * 25/03/2014

 • jUkòç kht£l« * bg‹dhfu« * 02/04/2014

 • < nuhL kht£l« * m¤jhâ * 07/04/2014

 • < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 07/04/2014

 • ÂU¥ó® kht£l« * rhkshòu« * 07/04/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * fUk¤j«g£o * 07/04/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * XilaFs« * 07/04/2014

 • < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 08/04/2014

 • < nuhL kht£l« * tLfg£o * 08/04/2014

 • jUkòç kht£l« * gh¥ghu¥g£o * 28/04/2014

 • ÂUth%® kht£l« * e‹åy« * 02/05/2014

 • ÂUth%® kht£l« * ngus« * 02/05/2014

 • bgu«gÿ® kht£l« * y¥ig¡FofhL * 02/05/2014

 • éG¥òu« kht£l« * ÂahfJUf« * 02/05/2014

 • éG¥òu« kht£l« * ÂU¡nfhæÿ® * 02/05/2014

 • éG¥òu« kht£l« * mdªjòu« * 02/05/2014

 • flÿ® kht£l« * yhšng£il * 02/05/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * ÂUéilkUö® * 02/05/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * tšy« * 02/05/2014

 • »UZz»ç kht£l« * C¤j§fiu * 08/05/2014

 • »UZz»ç kht£l« * fhntç¥g£oz« * 08/05/2014

 • »UZz»ç kht£l« * g®T® * 08/05/2014

 • jUkòç kht£l« * fhçk§fy« * 08/05/2014

 • jUkòç kht£l« * gh¥Ãbu£o¥g£o * 08/05/2014

 • jUkòç kht£l« * ghy¡nfhL * 08/05/2014

 • jUkòç kht£l« * m%® * 08/05/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * ÂUÚ®kiy * 09/05/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * m¢ru¥gh¡f« * 09/05/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥bgU«óö® * 13/05/2014

 • njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 14/05/2014

 • éG¥òu« kht£l« * ku¡fhz« * 15/05/2014

 • òJ¡nfh£il kht£l« * ÏY¥ó® * 15/05/2014

 • Átf§if kht£l« * Á§f«òzç * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * ÂU¥g¤ö® * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * fhdhLfh¤jh‹ * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * gŸs¤ö® * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * Ïisah‹Fo * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * khdhkJiu * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * nfh£ilô® * 19/05/2014

 • Átf§if kht£l« * òJtaš * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * k«rhòu« * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * Rªjugh©oa« * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * t.òJ¥g£o * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * t¤ÂuhæU¥ò * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * v° bfho¡Fs« * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * bjh©o * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * fKÂ * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * k©lg« * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * KJFs¤ö® * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * M®.v° k§fy« * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * mÃuhk« * 19/05/2014

 • Ïuhkehjòu« kht£l« * rhašFo * 19/05/2014

 • éUJef® kht£l« * fhçahg£o * 20/05/2014

 • éUJef® kht£l« * kšyh§»z® * 20/05/2014

 • ÂUt©zhkiy kht£l« * òJ¥ghisa« * 22/05/2014

 • ntÿ® kht£l« * fhntç¥gh¡f« * 22/05/2014

 • ntÿ® kht£l« * j¡nfhy« * 22/05/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * Midkiy * 26/05/2014

 • ntÿ® kht£l« * cjnaªÂu« * 26/05/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * kh§fhL * 27/05/2014

 • Úy»ç kht£l« * nfh¤j»ç * 28/05/2014

 • ÂUt©zhkiy kht£l« * br§f« * 30/05/2014

 • ntÿ® kht£l« * ésh¥gh¡f« * 06/06/2014

 • ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 01/07/2014

 • flÿ® kht£l« * nr¤Âahnjh¥ò * 08/07/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * Á£y¥gh¡f« * 31/07/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * Nns°tu‹g£o * 13/08/2014

 • jUkòç kht£l« * khu©lmŸë * 14/08/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥ngh%® * 18/08/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * nky¤ÂU¥óªJU¤Â * 22/08/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * v£okil * 15/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¡fG¡F‹w« * 22/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * bgU§fs¤ö® * 22/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * F‹w¤ö® * 22/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * khkšyòu« * 22/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * khl«gh¡f« * 22/09/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * Õ®¡f‹ fuiz * 22/09/2014

 • éG¥òu« kht£l« * ÂUbt©bzŒešÿ® * 24/10/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * ÂUehnf°tu« * 24/10/2014

 • ÂUt©zhkiy kht£l« * fs«ó® * 29/10/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * nfh£^® * 03/11/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * r®¡fh®rhk¡Fs« * 07/11/2014

 • ©L¡fš kht£l« * m«ikaeha¡f}® * 08/11/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * c¤Âunk%® * 19/11/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * fU§Fê * 19/11/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * Ïil¡fêehL * 19/11/2014

 • fhŠÁòu« kht£l« * thyh#hgh¤ * 19/11/2014

 • f%® kht£l« * òèô® * 24/11/2014

 • njå kht£l« * bj‹fiu * 24/11/2014

 • f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 01/12/2014

 • éG¥òu« kht£l« * Á‹dnry« * 04/12/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * ÂU¥gdªjhŸ * 04/12/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * m«khng£il * 04/12/2014

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * jhëô® * 04/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * rh¤jh‹Fs« * 04/12/2014

 • jŠrhñ® kht£l« * jhuhRu« * 10/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 12/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * Vuš * 12/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * fšèil¡F¿¢Á * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * g¤jkil * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * g©bghê * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * nfhghyrK¤Âu« * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * nky¢brtš * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * nkyfu« * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * nru‹ kfhnjé * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * òö® (br) * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * tlfiu ÑœÃlhif * 30/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * _iy¡fiu¥g£o * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * Âira‹éis * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * Át»ç * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * ÂU¡FW§Fo * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * eh‹Fndç * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * F‰why« * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * fs¡fhL * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * gzFo * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * ÏyŠÁ * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * K¡Tlš * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * MŒ¡Fo * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * Mœth®F¿¢Á * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * My§Fs« * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * ÑH¥ghñ® * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * rh«gt®tlfiu * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * Ru©il * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * $itF©l« * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * ÂU¢brªö® * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * bgU§Fs« * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * bj‹ ÂU¥ngiu * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * cl‹Fo * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * ehrnu¤ * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * ésh¤ÂFs« * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * Mœth®ÂUefç * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * M¤ö® * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * MWKfndç * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * rha®òu« * 31/12/2014

 • ö¤J¡Fo kht£l« * v£lahòu« * 31/12/2014

 • ÂUbešntè kht£l« * ÂUnt§fl« * 02/01/2015

 • ÂUbešntè kht£l« * ehuz«khŸòu« * 02/01/2015

 • ÂUbešntè kht£l« * r§f® ef® * 02/01/2015

 • ö¤J¡Fo kht£l« * fa¤jhW * 02/01/2015

 • ö¤J¡Fo kht£l« * fGFkiy * 02/01/2015

 • ö¤J¡Fo kht£l« * fl«ó® * 02/01/2015

 • »UZz»ç kht£l« * ehnfh#dmŸë * 28/01/2015

 • jŠrhñ® kht£l« * ghgehr« * 28/01/2015

 • òJ¡nfh£il kht£l« * My§Fo * 04/02/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * ehuthç¡F¥g« * 11/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * éšY¡F¿ * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ešÿ® * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * éyñ® * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * f‹åahFkç * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * fšY¡T£l« * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * fëa¡fhéis * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * fU§fš * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ghnfhL * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * Ïuâaš * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * KsF_L * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * kzths¡F¿¢Á * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * M‰ù® * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * Mq® * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * òJ¡fil * 24/02/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ój¥gh©o * 24/02/2015

 • f%® kht£l« * gŸs¥g£o * 17/03/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * bgh‹ndç * 19/03/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * gŸë¥g£L * 19/03/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * »Ÿëô® * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * §fŸ ef® * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * bfh£lhu« * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * f¥Ãaiw * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * Ïil¡nfhL * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * k©il¡fhL * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * kU§T® * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * mUkid * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ÑœFs« * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ߤjhòu« * 27/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * ÂUéjh§nfhL * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * beŒô® * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * btŸëkiy * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * c©zhkiy¡fil * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * gSfš * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * mH»agh©oòu« * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * MušthŒbkhê * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * VGnjr« * 28/04/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * nfhješÿ® * 29/04/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * Ïofiu * 04/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * kJ¡fiu * 04/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * ntl¥g£o * 04/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * rk¤ö® * 04/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * ÂUkiyah«ghisa« * 05/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * bjh©lK¤ö® * 05/05/2015

 • nfha«ò¤ö® kht£l« * br£oghisa« * 05/05/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 05/06/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * mŠR»uhk« * 05/06/2015

 • f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 05/06/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * ÂUkêir * 30/06/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * ÛŠN® * 30/06/2015

 • ÂUtŸq® kht£l« * bghj£^®ng£il * 01/07/2015

 • fhŠÁòu« kht£l« * eªÂtu« TLthŠnrç * 28/07/2015

 • ehk¡fš kht£l« * bt©zªö® * 05/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * ehk»ç¥ng£il * 05/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * fhs¥geha¡f‹ g£o * 05/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * vUk¥g£o * 05/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * M®.òJ¥g£o * 11/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * Myh«ghisa« * 11/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * ntÿ® * 11/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * Óuh¥gŸë * 11/08/2015

 • nry« kht£l« * Ã v‹ g£o * 20/08/2015

 • nry« kht£l« * Åu¡fšòö® * 20/08/2015

 • nry« kht£l« * nk¢nrç * 20/08/2015

 • nry« kht£l« * Xkÿ® * 20/08/2015

 • nry« kht£l« * #yf©lhòu« * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * bfh§fzhòu« * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * bfhs¤ö® * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * e§ftŸë * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * jhuk§fy« * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * njñ® * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * óyh«g£o * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * r§f»ç * 21/08/2015

 • nry« kht£l« * tdthÁ * 21/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * kšyrK¤Âu« * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * f‹d§F¿¢Á * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * gdku¤J¥g£o * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * Ïl§fzrhiy * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * Ïs«ÃŸis * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * j«k«g£o * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * kšÿ® * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * M£ilah«g£o * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * mnah¤Âahg£lz« * 24/08/2015

 • nry« kht£l« * bjlhñ® * 25/08/2015

 • nry« kht£l« * brªjhu¥g£o * 25/08/2015

 • nry« kht£l« * ngq® * 25/08/2015

 • flÿ® kht£l« * bg©zhl« * 26/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * bgh¤j}® * 27/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * bt§fiu * 27/08/2015

 • ehk¡fš kht£l« * gh©lk§fy« * 27/08/2015

 • éG¥òu« kht£l« * r§fuhòu« * 29/09/2015

 • éG¥òu« kht£l« * tst}® * 29/09/2015

 • ehk¡fš kht£l« * guk¤Â * 30/09/2015

 • Átf§if kht£l« * ÂU¥òtd« * 05/10/2015

 • »UZz»ç kht£l« * bfyk§fy« * 09/10/2015

 • jŠrhñ® kht£l« * Xu¤jehL * 15/10/2015

 • f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * c¥Ãlk§fy« * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * giHab#a§bfh©l nrhHòu« * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * kUö® * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * òŠir òfS® * 30/11/2015

 • f%® kht£l« * e§ftu« * 01/12/2015

 • f%® kht£l« * mut¡F¿¢Á * 01/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * Á¤ija‹ nfh£il * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * ãy¡nfh£il * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * beŒ¡fhu¥g£o * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * ghisa« * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * Ma¡Fo * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * mfu« * 02/12/2015

 • ©L¡fš kht£l« * t¤jyF©L * 02/12/2015

 • kJiu kht£l« * guit * 02/12/2015

 • kJiu kht£l« * nrhHtªjh‹ * 02/12/2015

 • njå kht£l« * Xil¥g£o * 02/12/2015

 • kJiu kht£l« * ghynkL * 04/12/2015

 • kJiu kht£l« * m.tšyhsg£o * 04/12/2015

 • kJiu kht£l« * my§fhešÿ® * 04/12/2015

 • kJiu kht£l« * ngiuô® * 04/12/2015

 • kJiu kht£l« * nj.fšY¥g£o * 04/12/2015

 • kJiu kht£l« * vGkiy * 04/12/2015

 • jŠrhñ® kht£l« * mÂuh«g£od« * 07/12/2015

 • òJ¡nfh£il kht£l« * bgh‹dkuht * 07/12/2015

 • nry« kht£l« * bg¤jeha¡f‹ghisa« * 23/12/2015

 • jŠrhñ® kht£l« * ÂUitahW * 06/01/2016

 • jŠrhñ® kht£l« * mŒa«ng£il * 06/01/2016

 • jŠrhñ® kht£l« * nt¥g¤ö® * 06/01/2016

 • Átf§if kht£l« * be‰F¥ig * 19/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * Fynrfu« * 20/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * bfhšy§nfhL * 28/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * ghy¥gŸs« * 28/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * ‰gu¥ò * 29/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * ÂUt£lh® * 29/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * filahš * 29/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * Fkhuòu« * 29/01/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 01/02/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 04/02/2016

 • òJ¡nfh£il kht£l« * m‹dthrš * 18/02/2016

 • View  >> 
  gnahbk£ç¡-tUif gÂntL ga‹gL¤J« ng%uh£ÁfŸ
 • fhŠÁòu« kht£l« * ÂU¥bgU«óö® * 27/03/2015

 • 2016-17 « M©L 100% tNš brŒj ng%uh£ÁfŸ
 • brh¤Jtç

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 04/11/2016

 • njå kht£l« * iAnté° * 06/11/2016

 • njå kht£l« * kh®¡ifa‹nfh£il * 30/11/2016

 • njå kht£l« * à Ûdh£Áòu« * 07/12/2016

 • nry« kht£l« * tdthÁ * 20/12/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * mf°Ô°tu« * 23/12/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * fzgÂòu« * 31/12/2016

 • kJiu kht£l« * ngiuô® * 31/12/2016

 • njå kht£l« * óÂ¥òu« * 03/01/2017

 • njå kht£l« * g©iz¥òu« * 03/01/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * kæyho * 05/01/2017

 • njå kht£l« * òJ¥g£o * 07/01/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * mHf¥gòu« * 09/01/2017

 • < nuhL kht£l« * CŠrÿ® * 12/01/2017

 • njå kht£l« * nky¢brh¡fehjòu« * 20/01/2017

 • f%® kht£l« * e§ftu« * 20/01/2017

 • f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 21/01/2017

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * ÁWfkâ * 24/01/2017

 • ©L¡fš kht£l« * mŒaÿ® * 25/01/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * nj%® * 25/01/2017

 • njå kht£l« * tLf¥g£o * 25/01/2017

 • njå kht£l« * Åugh©o * 31/01/2017

 • njå kht£l« * njtjhd¥g£o * 31/01/2017

 • njå kht£l« * nfh«ig * 31/01/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * bj§f«òö® * 31/01/2017

 • njå kht£l« * fhkafΩl‹g£o * 31/01/2017

 • njå kht£l« * bf§Fth®g£o * 31/01/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * jhH¡Fo * 31/01/2017

 • ö¤J¡Fo kht£l« * fhd« * 31/01/2017

 • bgu«gÿ® kht£l« * óyh«gho * 31/01/2017

 • f%® kht£l« * kUö® * 31/01/2017

 • njå kht£l« * mDkªj‹g£o * 01/02/2017

 • njå kht£l« * jhkiu¡Fs« * 01/02/2017

 • ©L¡fš kht£l« * jho¡bfh«ò * 01/02/2017

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * nk£L¥ghisa« * 01/02/2017

 • ©L¡fš kht£l« * g©iz¡fhL * 01/02/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * bj‹jhkiu¡Fs« * 03/02/2017

 • njå kht£l« * Xil¥g£o * 09/02/2017

 • ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 10/02/2017

 • njå kht£l« * njthu« * 13/02/2017

 • f‹åahFkç kht£l« * ò¤js« * 15/02/2017

 • nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 17/02/2017

 • Átf§if kht£l« * eh£lur‹nfh£il * 18/02/2017

 • FoÚ® f£lz«

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * bgh‹d«g£o * 27/09/2016

 • nry« kht£l« * Ñç¥g£o * 28/10/2016

 • < nuhL kht£l« * xyfl« * 14/11/2016

 • < nuhL kht£l« * bg¤jh«ghisa« * 18/01/2017

 • f%® kht£l« * e§ftu« * 20/01/2017

 • f%® kht£l« * o.v‹.Ã.vš òfq® * 07/02/2017

 • ehf¥g£oz« kht£l« * Ñœntq® * 10/02/2017

 • gštif

 • f%® kht£l« * kUö® * 15/10/2016

 • f‹åahFkç kht£l« * thŸt¢rnfhZl« * 17/10/2016

 • f%® kht£l« * òŠirnjh£l¡F¿¢Á * 14/11/2016

 • Átf§if kht£l« * f©l}® * 30/12/2016

 • f%® kht£l« * »UZzuhaòu« * 02/02/2017

 • < nuhL kht£l« * mtšóªJiw * 10/02/2017

 • < nuhL kht£l« * xyfl« * 10/02/2017

 • ÂU¢Áuh¥gŸë kht£l« * fšy¡Fo * 17/02/2017

 • View  >> 
  தினம் ஒரு திருக்குறள்
   
  எல்லார்க்கும்  நன்றாம்  பணிதல்  அவருள்ளும்
  செல்வர்க்கே  செல்வம்  தகைத்து.
  Hon'ble Chief Minister
  Thiru Edappadi K. Palanisamy
  Department Login
  User Id    
  Password    
  Captcha   Captcha
                              Refresh
  Hon'ble Minister for Municipal Administration and Rural Development
  Thiru. S.P.Velumani
  2015-16 « M©L fz¡FfŸ M‹iyåš
  Ko¡f¥g£l ng%uh£ÁfŸ
  tçir v© :
  kht£l« :
  ng%uh£Á :
  nj :
  View >>          
     © Copyright Directorate of Town Panchayats Kuralagam, Chennai Designed, Developed & Maintained by Prematix Software Solution PVT.LTD.   
  This site enabled with highly secure 128-bit SSL encryption and is compatible with Microsoft Internet Explorer 7 and above or Mozilla 3 and above. If you have an older version of Internet Explorer or Mozilla, please upgrade your browser.